42

از غمت ای نـــــازنین عــزم سفر میکنـم

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ظاهر ، بخش ،
احمد ظاهر

از غمت ای نـــــازنین عــزم سفر میکنـم
قبله خود بعــــد از این ســوی دگر میکنم

میروم و میبرم داغ جفـــــایت به خــویش
هجــر و وصال تــرا خـاک به سر میکنم

تا نخـــورد دیگـــری بــاز فریب تـــــــرا
در همـــه جــا از غمت غلغلــه سرمیکنم

قصــه یی جـــور تــرا ای بت نـــا آشنــــا
با دل پــــر غصه و دیــــــدهء تــر میکنـم