42

از دل من رفته ای بیرون به خدا

از کتاب: راگ هزره ، فصل اسد بدیع ، بخش ،
اسد بدیع

از دل من رفته یی بیرون به خدا ترا نمی پرستم
قلب مرا نموده یی خون به خدا
ترا نمی پرستم
امشب که زیبا شده یی،
مالک دل ها شده یی
دلم شکستی قهر تو و جنگ ترا،
هیله و نیرنگ ترا
این دلک تنگ ترا کسی ندارد
باز به انگشت مزن درب دل خسته من
دور برو دور
تاب جفا های ترا، ناز و ادا های ترا
سینه صد پاره یی من دیگر ندارد