42

از زیر چادرت

از کتاب: راگ هزره ، فصل رهی جهانی ، بخش ،
رهی جهانی

از زیری چادرت نگاه به ما میکنی
بردی دل و جان ما چی جلوه ها میکنی
از زیری چادرت نگاه به ما میکنی
بردی دل و جان ما چی جلوه ها میکنی
چی جلوه ها میکنی، چی جلوه ها میکنی
چی جلوه ها میکنی، چی جلوه ها میکنی

نگاهی سر سری کردی بسوزی
به حقم کافری کردی بسوزی
ندانستی رموز عاشقی را
به من جادوگری کردی بسوزی

از زیری چادرت نگاه به ما میکنی
بردی دل و جان ما چی جلوه ها میکنی
از زیری چادرت نگاه به ما میکنی
بردی دل و جان ما چی جلوه ها میکنی
چی جلوه ها میکنی، چی جلوه ها میکنی
چی جلوه ها میکنی، چی جلوه ها میکنی

تو لبخند و تبسم میکنی گل
شب و روز مرا گم میکنی گل
اگر میل دلت بر عاشقی نیست
چرا رسوای مردم میکنی گل
اگر میل دلت بر عاشقی نیست
چرا رسوای مردم میکنی گل

از کنج چشمکایت چرا نگاه میکنی
بردی دل و جان من چرا جفا میکنی
از کنج چشمکایت چرا نگاه میکنی
بردی دل و جان من چرا جفا میکنی
چرا جفا میکنی، چرا جفا میکنی
چرا جفا میکنی، چرا جفا میکنی