مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- کجک ابروی ترا بنده شوم مریم وفا راگ هزره موسیقی
- اھو بره سفید خود گم کردم مریم وفا راگ هزره موسیقی
- كابل شهرعشق است مریم وفا راگ هزره موسیقی
- چشمان سیاھم کردی تباھم یونس راگ هزره موسیقی
- تاجیک ویا فارس ویا اھل دری ایم صدرالدین راگ هزره موسیقی
- سین سن مینی دلبرم بری گیل عبدالاحد سحر راگ هزره موسیقی
- گر به بالينم دمي آيي احمد پرویز راگ هزره موسیقی
- او به این چشمانی که دارد وحید صابری راگ هزره موسیقی
- او به این چشمانی که دارد منصور جلال راگ هزره موسیقی
- تو رسان پیام ما را به یزید و شنود قاتل شکیب سوزان راگ هزره موسیقی
- گر بهشتم می‌سزد وصل نکویانم بس است استاد قاسم راگ هزره موسیقی
- دستمال میدوزم الهه سرور راگ هزره موسیقی
- ترک یاری نگینه امانقلوا راگ هزره موسیقی
- بی تــو بودن نتوانم خجسته میرزاولی راگ هزره موسیقی
- من که در کوه تو ای د وست پریشان بودم نگینه امانقلوا راگ هزره موسیقی
- من در دل شب ها ترا یاد میکنم نگینه امانقلوا راگ هزره موسیقی
- ټول عمر به داستایم غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- دل من ذبیح هدایت راگ هزره موسیقی
- چرﺍ ﺍﻱ ﻣﻮﺝِ ﻧﺎ ﭘﻴﺪﺍ ﻟﺐِ ﺩﺭﻳﺎ ﻧﻤﻲ ﺁﯾﯽ مجیب حبیبی راگ هزره موسیقی
- بیا که برویم دختر باغبان بگیریم بلال اکبری راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540