42

تو رسان پیام ما را به یزید و شنود قاتل

از کتاب: راگ هزره ، فصل شکیب سوزان ، بخش ،
شکیب سوزان

تو رسان پیام ما را به یزید و شمر قاتل
تو رسان پیام ما را به یزید و شمر قاتل
به خدا پاره کردی جیگری کباب ما را
به خدا پاره کردی جیگری کباب ما را
تو به کربلای کابل ھمه را به خون نشاندی
تو به کربلای کابل ھمه را به خون نشاندی
تو کجا شدی مسلمان که دھی حساب ما را
تو کجا شدی مسلمان که دھی حساب ما را
به خدا پاره کردی جیگری کباب ما را
به خدا پاره کردی جیگری کباب ما را
ز کفن ناله برخاست که نوشت تا قیامت
ز کفن ناله برخاست که نوشت تا قیامت
تو مکش کفن ز رویش تو مکش نقاب ما را
تو مکش کفن ز رویش تو مکش نقاب ما را
به خدا پاره کردی جیگری کباب ما را
به خدا پاره کردی جیگری کباب ما را
ز زمین ناله برخاست چی قیامتی به عالم
ز زمین ناله برخاست چی قیامتی به عالم
به ھزار چنین قیامت تو زدی به خاک ما را
به ھزار چنین قیامت تو زدی به خاک ما را
به خدا پاره کردی جیگری کباب ما را
ه خدا پاره کردی جیگری کباب ما را