42

بیا که برویم دختر باغبان بگیریم

از کتاب: راگ هزره ، فصل بلال اکبری ، بخش ،
بلال اکبری

بیا که برویم دختر باغبان بگیریم
سیبش بخوریم لبشه ( لب اش را ) دندان بگیریم
بابیش (پدرش )بپرسه (بپرسد) لبایت چراپندیده
انگورخوردم لبایمه زنبورخورده

زه عشقت سوی سحرامیروم یار
به خواری روزه بیگاه میکنم یار
به خواری روزی من بیگاه نمیشه
به امید غم تسلی میکنم یار

من صدقه شوم سبزۀ پیش جویته
تب لرزه زمستان بگیره شویته
تب لرزه بگیریش نکوشش
مه دیدن شویت بیایم بینم رویته