42

تاجیک ویا فارس ویا اھل دری ایم

از کتاب: راگ هزره ، فصل صدرالدین ، بخش ،
صدرالدین

گر ملک تو شام و گر یمن خواهد بود
از سرحد چین تا به ختن خواهد بود
روزی که ازین سرا کنی عزم سفر
همراه تو هفت گز کفن خواهد بود

سرمایه عمر آدمی یک نفس است
آن یک نفس از برای یک ھمنفس است
با ھم نفسی گر نفسی بنشینی
مجموع حیات عمر آن یک نفسست
تاجیک ویا فارس ویا اھل دری ایم
در ھستی وھمبسته گی یی ھمدیگرییم
از اھل زمانه عار میباید داشت
وز صحبتشان کنار میباید داشت
از پیش کسی کار کسی نگشاید
امید به کردگار میباید داشت
ای مرد خدا خدا مددگارت باد
ای ارش وفا خدا مددگارت باد
ای داد خدا خدا مددگارت باد