42

من در دل شب ها ترا یاد میکنم

از کتاب: راگ هزره ، فصل نگینه امانقلوا ، بخش ،
نگینه امانقلوا

من در دل شب ها ترا یاد میکنم
هم با خود و تنها ترا یاد می کنم
بی تو ستاره ندارد شرارم
بی تو زآسمان غم میبارد
به این دل بیقرار به این چشم انتظار بیاو باخودبیاربهار
دنیا معنی ندارد بی تو اوج سما ندارد بی تو
بیتو گل بهار یکرنگ است بلبل صدا ندارد بی تو
بی تو ستاره ندارد شرارم
بی تو زآسمان غم میبارد
به این دل بیقرار به این چشم انتظار بیاو باخودبیاربهار