42

چشمان سیاھم کردی تباھم

از کتاب: راگ هزره ، فصل یونس ، بخش ،
یونس

چشمان سیاھم کردی تباھم
چشمان سیاھم کردی تباھم
دیده به راھم باز و بیا
دیده به راھم باز و بیا
چشمان سیاھم کردی تباھم
چشمان سیاھم کردی تباھم
دیده به راھم باز و بیا
دیده به راھم باز و بیا
سبزینه پوشم ای باده نوشم
سبزینه پوشم ای باده نوشم
سوزم ز ھجرت لیکن خموشم
عشقت سرشکم، عشقت سرشکم، باغ و بھشتم
آتش نگاھم باز و بیا
آتش نگاھم باز و بیا
ای دلبری من آه در بری من
ای دلبری من آه در بری من
پرواز نازت بال و پری من
بی تو بمیرد، بی تو بمیرد، دل در پی من
دیده به راھم باز و بیا
دیده به راھم باز و بیا
آخر به دامت زار و اسیرم
آخر به دامت زار و اسیرم
گر تو نیایی تنھا بمیرم
یا جای دیگر، یا جای دیگر ماوا بگیرم
دیده به راھم باز و بیا
دیده به راھم باز و بیا
چشمان سیاھم کردی تباھم
چشمان سیاھم کردی تباھم
دیده به راھم باز و بیا
دیده به راھم باز و بیا