42

دستمال میدوزم

از کتاب: راگ هزره ، فصل الهه سرور ، بخش ،
الهه سرور

دستمال میدوزم، دستمال زیبا
زیب دست یارم باشد
تحفه می‌دهم برای یارم
نزدش یادگارم باشد
 
دارم آرزوی رویش
بسته‌ام دلم به مویش
میروم به طرف کویش
میشوم به جستجویش
 
دستمال میدوزم، دستمال زیبا
زیب دست یارم باشد
تحفه می‌دهم برای یارم
نزدش یادگارم باشد
 
یار شوخ نازنینم،
دلبر به دل قرینم
از فراق او حزینم،
با غمانش همنشینم
 
دستمال میدوزم، دستمال زیبا
زیب دست یارم باشد
تحفه می‌دهم برای یارم
نزدش یادگارم باشد
 
دستمال میدوزم، دستمال زیبا
زیب دست یارم باشد
تحفه می‌دهم برای یارم
نزدش یادگارم باشد
دستمال میدوزم، برای یارم
دستمال میدوزم