42

ټول عمر به داستایم

راگ هزره غزال عنایت ، ،
غزال عنایت

ټول عمر به داستایم ،‌‌ ټول عمر به دی ستایم
خو دومره راته  اوایه جانانه چه زه ستایم
پروا نشته زما  په زنده گی که پوره نشی 
یو داسی نامعلومه وعده راکړه چه پایم
خو دومره راته اوایه جانانه چی زه ستایم
په دی دنیا نیمگړی به زما سره  نورڅه کړی
دا ستا په یو نظر سودایی شوی ده دنیایم
خو دومره راته اوایه جانانه چی زه ستایم
یو ته راپوری مه خنده جانانه خفه کیږم
منظر فریادی خیر دی که ده خلکو د خندایم
خو دومره راته اوایه جانانه چه زه ستایم 
ټول عمر به داستایم ،‌‌ ټول عمر به دی ستایم
خو دومره راته  اوایه جانانه چه زه ستایم