42

کجک ابروی ترا بنده شوم

از کتاب: راگ هزره ، فصل مریم وفا ، بخش ،
مریم وفا

کجک ابروی ترا بنده شوم
کار ھای غلط ات خنده شوم
پشت کلکینچه دالانچه تان
آیم و بینم ترا زنده شوم
آیم و بینم ترا زنده شوم
کجک ابروی ترا بنده شوم
کار ھای غلط ات خنده شوم
پشت کلکینچه دالانچه تان
آیم و بینم ترا زنده شوم
آیم و بینم ترا زنده شوم
دو ابرو ھای تو چون نیش گژدم
گل رویت مثال رنگ گندم
دو ابرو ھای تو چون نیش گژدم
گل رویت مثال رنگ گندم
اگر با من سر یاری گرفتی
نمیگویم که ھستی مال مردم
اگر با من سر یاری گرفتی
نمیگویم که ھستی مال مردم
کجک ابرویترا بنده شوم
کار ھای غلط ات خنده شوم
پشت کلکینچه دالانچه تان
آیم و بینم ترا زنده شوم
آیم و بینم ترا زنده شوم
لب ات شیرین زبان ات نیش گژدم
نمیگویم بیا در کرد گندم
لب ات شیرین زبان ات نیش گژدم
نمیگویم بیا در کرد گندم
نمیگویم بیا در پیش چشمم
گناه دارد که استی مال مردم
نمیگویم بیا در پیش چشمم
گناه دارد که استی مال مردم