42

گر به بالينم دمي آيي

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد پرویز ، بخش ،
احمد پرویز

گر ببالینم دمی ایی یا به پهلویم بیاسایی
يا به زانويم بياسايي یا به چشمانم تو بنمايي

نسترین بویم انبرین مویم
یاسمن بویم تا به کی آزار

گر به بالينم دمي آيي يا به چشمانم تو بنمايي
يا به زانويم بياسايي يا به چشمانم تو بنمايي

عنبرين بويم شير گلرويم
من كه مجنونم تابكي آزار

بيوفايي كي روا باشد
ظلم و بر ما كي روا باشد
درد باقي بي دوا باشد
رنج باقي بي شفا باشد
رفتي و بردي دل و دينم
تابكي از غصه برچينم
اي پري رو يار ديرينم
راز دل پيش تو ميچينم