بیدل شناس، نویسنده و مؤلف
(PDF) (HTML)
111
اسدالله حبیب
Dr. Assadullah Habib

درکوچه های سرخ شفق


مضمون مجموعه دسته بندی
- از رفتن ورسیدن درکوچه های سرخ شفق شعر
- از میعاد تا هرگز... درکوچه های سرخ شفق شعر
- ای زما ښکلی وطنه درکوچه های سرخ شفق شعر
- بر چتر واژگونه تندیس درکوچه های سرخ شفق شعر
- برید درکوچه های سرخ شفق شعر
- به شبروان جنگل خیال درکوچه های سرخ شفق شعر
- پرسش درکوچه های سرخ شفق شعر
- پرنده درکوچه های سرخ شفق شعر
- پیام دوستی درکوچه های سرخ شفق شعر
- ترانۀ ظفر درکوچه های سرخ شفق شعر
- تسيخر فضا درکوچه های سرخ شفق شعر
- خشم دریا و دریایی از خشم درکوچه های سرخ شفق شعر
- خنگ بت و سرخ بت درکوچه های سرخ شفق شعر
- خواب طلائی درکوچه های سرخ شفق شعر
- خوری درکوچه های سرخ شفق شعر
- د توفان مرغه درکوچه های سرخ شفق شعر
- د دانیوب ننداره درکوچه های سرخ شفق شعر
- د عصر ځوان درکوچه های سرخ شفق شعر
- دختر خلق درکوچه های سرخ شفق شعر
- دخیالونو ملکه درکوچه های سرخ شفق شعر
Total articles: 51