رسم و رواج

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
اندر اسباب عیدها باب نهم تاریخ گردیزی رسم و رواج عبدالحی حبیبی
اندر اسباب عیدهای جهودان باب یازدهم تاریخ گردیزی رسم و رواج عبدالحی حبیبی
اندر جدول عیدهای مسلمانان باب هشتم اندر استخراج چهار تاریخ از یکدیگر تاریخ گردیزی رسم و رواج عبدالحی حبیبی
اندر جدولهای عید و اسباب آن باب هشتم اندر استخراج چهار تاریخ از یکدیگر تاریخ گردیزی رسم و رواج عبدالحی حبیبی
اندر شرح جشنها و عیدهای مغان باب چهاردهم تاریخ گردیزی رسم و رواج عبدالحی حبیبی
اندر شرح عیدهای هندوان باب شانزدهم تاریخ گردیزی رسم و رواج عبدالحی حبیبی
اندر شناختن عیدهاء جهودان بجدول باب دهم تاریخ گردیزی رسم و رواج عبدالحی حبیبی
اندر عیدها و رسمهای مغان بجدول باب سیزدهم تاریخ گردیزی رسم و رواج عبدالحی حبیبی
اندر عیدهای ترسایان بجدول باب دوازدهم تاریخ گردیزی رسم و رواج عبدالحی حبیبی
اندر عیدهای هندوان بجدول باب پانزدهم تاریخ گردیزی رسم و رواج عبدالحی حبیبی
بیمارستان گفتار ترکیب لغات در دری رسم و رواج سیف الله فضل
پيشينه جشن ویساک در افغانستان مقدس گرآورده های مهم رسم و رواج احمدشاه ابدالی
چهارشنبه سوری و پیشینه آن در افغانستان کتاب ۲ رسم و رواج اسدالله شعور
طریقت خواجگان مجموعۀ زرنگار رسم و رواج سید کمال سید
فرهنگ چیست و فرهنگ پشتونها کدام است؟ کتاب ۱ رسم و رواج نور احمد خالدی
Total articles: 17