رسم و رواج

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
اندر اسباب عیدها باب نهم تاریخ گردیزی (زین الخبار) رسم و رواج عبدالحی حبیبی
اندر اسباب عیدهای جهودان باب یازدهم تاریخ گردیزی (زین الخبار) رسم و رواج عبدالحی حبیبی
اندر جدول عیدهای مسلمانان باب هشتم اندر استخراج چهار تاریخ از یکدیگر تاریخ گردیزی (زین الخبار) رسم و رواج عبدالحی حبیبی
اندر جدولهای عید و اسباب آن باب هشتم اندر استخراج چهار تاریخ از یکدیگر تاریخ گردیزی (زین الخبار) رسم و رواج عبدالحی حبیبی
اندر شرح جشنها و عیدهای مغان باب چهاردهم تاریخ گردیزی (زین الخبار) رسم و رواج عبدالحی حبیبی
اندر شرح عیدهای هندوان باب شانزدهم تاریخ گردیزی (زین الخبار) رسم و رواج عبدالحی حبیبی
اندر شناختن عیدهاء جهودان بجدول باب دهم تاریخ گردیزی (زین الخبار) رسم و رواج عبدالحی حبیبی
اندر عیدها و رسمهای مغان بجدول باب سیزدهم تاریخ گردیزی (زین الخبار) رسم و رواج عبدالحی حبیبی
اندر عیدهای ترسایان بجدول باب دوازدهم تاریخ گردیزی (زین الخبار) رسم و رواج عبدالحی حبیبی
اندر عیدهای هندوان بجدول باب پانزدهم تاریخ گردیزی (زین الخبار) رسم و رواج عبدالحی حبیبی
بیمارستان گفتار ترکیب کلمات در دری رسم و رواج سیف الله فضل
پيشينه جشن ویساک در افغانستان مقدس گرآورده های مهم رسم و رواج احمدشاه ابدالی
تاريخچه نوروز در افغانستان مقالات آزاد رسم و رواج متفرقه و انفرادی
چهاردهی کابل، مهد دلیران و دانایان عصر گرآورده های مهم رسم و رواج احمدشاه ابدالی
چهارشنبه سوری و پیشینه آن در افغانستان کتاب ۲ رسم و رواج اسدالله شعور
د افغانستان د خلکو کالي پښتو مقالات رسم و رواج عبدالحی حبیبی
طریقت خواجگان مجموعۀ زرنگار رسم و رواج سید کمال سید
فرهنگ چیست و فرهنگ پشتونها کدام است؟ کتاب ۱ رسم و رواج نور احمد خالدی
Total articles: 21