جنگ

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
تشکیلات لشکری چهارم اوضاع اقتصادی و اجتماعی و اداری و فکری و علمی و ادبی افغانستان تاریخ افغانستان بعد از اسلام جنگ عبدالحی حبیبی
کاروه تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصرى جنگ عبدالحی حبیبی
مقاله حصار ( اورتاکانا ) درهرات درمقابل سپاه اسکندر و چنگیز افغانستان در پرتو تاریخ جنگ علی احمد کهزاد
مقاومت علیه اسکندرمقدونی افغانستان در پرتو تاریخ جنگ علی احمد کهزاد
Total articles: 4