جنگ

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
ارا به و تور؟ ظهیرالدین محمد بابر جنگ عبدالحی حبیبی
تشکیلات عسکری ظهیرالدین محمد بابر جنگ عبدالحی حبیبی
تشکیلات عسکری افغانستان در قرن نوزدهم مقالات دری جنگ عبدالحی حبیبی
تشکیلات لشکری چهارم اوضاع اقتصادی و اجتماعی و اداری و فکری و علمی و ادبی افغانستان تاریخ افغانستان بعد از اسلام جنگ عبدالحی حبیبی
تفنگ اندازان ظهیرالدین محمد بابر جنگ عبدالحی حبیبی
توریالی او جنگیالی خوشحال خان د خوشحال خان خټک مرغلری جنگ عبدالحی حبیبی
تیر اندازان ظهیرالدین محمد بابر جنگ عبدالحی حبیبی
جنگ شهزاده سرند یا شهزاده تورک غرِغښت یا گرشاسب جنگ علی احمد کهزاد
چاپتونچی ظهیرالدین محمد بابر جنگ عبدالحی حبیبی
رعد اندازان ظهیرالدین محمد بابر جنگ عبدالحی حبیبی
سنگ ، ضرب ، توپ فرنگی ، تفنگ ظهیرالدین محمد بابر جنگ عبدالحی حبیبی
شبخون و شکست کابلشاه غرِغښت یا گرشاسب جنگ علی احمد کهزاد
شهامت شاهدخت کابلی غرِغښت یا گرشاسب جنگ علی احمد کهزاد
غرغښت و رستم پهلوانان کابل از نظر مبارزه و جنگجویی غرِغښت یا گرشاسب جنگ علی احمد کهزاد
فيل ظهیرالدین محمد بابر جنگ عبدالحی حبیبی
کاروه تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) جنگ عبدالحی حبیبی
کامیابی و ناکامی جنگ بر سر کابل غرِغښت یا گرشاسب جنگ علی احمد کهزاد
کامیابی و ناکامی جنگ بر سر کابل غرِغښت یا گرشاسب جنگ علی احمد کهزاد
مصارف عسکری ظهیرالدین محمد بابر جنگ عبدالحی حبیبی
مصارف و تلفات جنگ تازه نوای معارک جنگ عبدالحی حبیبی
Total articles: 22