جنگ

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
ارا به و تور؟ ظهیرالدین محمد بابر جنگ عبدالحی حبیبی
تشکیلات عسکری ظهیرالدین محمد بابر جنگ عبدالحی حبیبی
تشکیلات عسکری افغانستان در قرن نوزدهم مقالات دری جنگ عبدالحی حبیبی
تشکیلات لشکری چهارم اوضاع اقتصادی و اجتماعی و اداری و فکری و علمی و ادبی افغانستان تاریخ افغانستان بعد از اسلام جنگ عبدالحی حبیبی
تفنگ اندازان ظهیرالدین محمد بابر جنگ عبدالحی حبیبی
تیر اندازان ظهیرالدین محمد بابر جنگ عبدالحی حبیبی
چاپتونچی ظهیرالدین محمد بابر جنگ عبدالحی حبیبی
رعد اندازان ظهیرالدین محمد بابر جنگ عبدالحی حبیبی
سنگ ، ضرب ، توپ فرنگی ، تفنگ ظهیرالدین محمد بابر جنگ عبدالحی حبیبی
فيل ظهیرالدین محمد بابر جنگ عبدالحی حبیبی
کاروه تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) جنگ عبدالحی حبیبی
مصارف عسکری ظهیرالدین محمد بابر جنگ عبدالحی حبیبی
مصارف و تلفات جنگ تازه نوای معارک جنگ عبدالحی حبیبی
مقاله حصار ( اورتاکانا ) درهرات درمقابل سپاه اسکندر و چنگیز افغانستان در پرتو تاریخ جنگ علی احمد کهزاد
مقاومت علیه اسکندرمقدونی افغانستان در پرتو تاریخ جنگ علی احمد کهزاد
Total articles: 15