تاریخ

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
میرا تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
میرزا خان تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
میرک بلخی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
میرنصیر الدین هروی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
میلی هروی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
ميثاق تقسیم مملکت ۱۲۴۲ هجری تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
نامه اول امیر شیرعلیخان به روسیه ششم تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
نامه دوم امیر شیرعلیخان به روسیه ششم تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
نامه سوم امیر شیرعلیخان به روسیه ششم تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
نامه نوشتن خلیفه هارون به حمزه و جواب آب سوم جنبش ابو مسلم و اوضاع افغانستان دراوایل عصر عباسیان تاریخ افغانستان بعد از اسلام تاریخ عبدالحی حبیبی
نامه های امیر شیرعلیخان به روسیه ششم تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
نامۀ امیر به اعلیحضرت محمد شاه پادشاه ایران چهارم حوادث سیاسی افغانستان تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
نامۀ محمد شاه قاجار به دوست محمد خان امیر کابل چهارم حوادث سیاسی افغانستان تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
نامۀ و ایسرای هند به امیر افغانستان چهارم حوادث سیاسی افغانستان تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
نتائج پشتو و لویکان غزنه تاریخ عبدالحی حبیبی
نتایج فتح بابر در هند ظهیرالدین محمد بابر تاریخ عبدالحی حبیبی
نتیجه ششم تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
نتیجه و انتقاد هفتم تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
نخستین سلطه سیاسی و سراغ ادبی افغانی در هند سهم افغانستان در انتقال فرهنگ آسیای میانه تاریخ عبدالحی حبیبی
نزاع برادران و ظفر شیر شاه سوری دوم تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
Total articles: 908