32

عیسی آخوندزاده

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند
از شعرای صاحب دیوان پښتو است، که بحدود سال (۱۰۵۰ه‍) زنده و در مجامع علمی قندهار داخل و قوما کاکر بود، ازوست(۱۶۵) په تمام جهان کښیډتلی په بلا څوک نه به بل وي وی کښیوتلی په بلا څوک د عشق او اندی ، نه کاندي په دي اور مبتلا څوک