باستانشناسی

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
په پخوانی افغانستان کی بودایی او یونانی اثرونه پښتو مقالات باستانشناسی عبدالحی حبیبی
سنگ نوشته قلعه سنگ تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان از عصر قبل التاریخ تا کنون باستانشناسی عبدالحی حبیبی
کتیبه های جمال گرهی تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان از عصر قبل التاریخ تا کنون باستانشناسی عبدالحی حبیبی
کتیبه های خروشتهی تکسیلات تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان از عصر قبل التاریخ تا کنون باستانشناسی عبدالحی حبیبی
کتیبۀ سرپوش جعبه تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان از عصر قبل التاریخ تا کنون باستانشناسی عبدالحی حبیبی
کتیبۀ صندوقچۀ کورم تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان از عصر قبل التاریخ تا کنون باستانشناسی عبدالحی حبیبی
نوشته بر ظرف گلی هده تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان از عصر قبل التاریخ تا کنون باستانشناسی عبدالحی حبیبی
"معبد شاهی" بودائی غزنه افغانستان در پرتو تاریخ باستانشناسی علی احمد کهزاد
آتشکده ظفر کانیشکا (اونیندو) یا معبد سرخ کوتل مجموعه ۱ باستانشناسی حامد نوید
استوپه یاتوپ افغانستان در پرتو تاریخ باستانشناسی علی احمد کهزاد
اسکندریه قفقاز در پروان یا جبل السراج افغانستان در پرتو تاریخ باستانشناسی علی احمد کهزاد
اهمیت بغلان از نظرباستانشناسی افغانستان در پرتو تاریخ باستانشناسی علی احمد کهزاد
اهمیت لاجورد درآثار هنری قدیم جهان و افغانستان مجموعه ۱ باستانشناسی حامد نوید
بقایای آبدات بودائی اطراف کابل افغانستان در پرتو تاریخ باستانشناسی علی احمد کهزاد
پنجوائی افغانستان در پرتو تاریخ باستانشناسی علی احمد کهزاد
پیکر ده متری دره ککرک افغانستان در پرتو تاریخ باستانشناسی علی احمد کهزاد
تپۀ نارنج مجموعۀ اشارات باستانشناسی مصطفی عمرزی
Total articles: 77