نویسنده و مؤرخ
Writer and art historian
(PDF) (HTML)
121
حامد نوید
Hamid Naweed

آثار حامد نوید