نویسنده و مؤرخ
Writer and art historian
121
حامد نوید
Hamid Naweed