ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
اوستای قدیم و جدید ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
اول و آخر نسخه (ف) بانظر مقایسوی کشف شاهنامه قبل از دورۀ مغل ادبیات عبدالحی حبیبی
اهل جهان بیکدیگر هرگز وفا نکرد دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
اهمیت مثنوی از نگاه دیگران از کوچه عرفان ادبیات متفرقه و انفرادی
ای آه دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
ای بت مرغوله موی ماه سیما نشکنی دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
ای بهار رفته گرچون پامیائی میا دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
ای خوش آن وقتی که رخسارت گل بیخار بود دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
ای خوش ان وقتی که یوسف را زلیخا می خرید دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
ای در بهای زلف تو چین و ختن بیا دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
ای زخیال عراضت تار نظر به پیچ و تاب دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
ای صدا هزار میکده بیهوش چشم تو دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
ای نور هر دیدۀ من بهر ور شوی دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
ایاتکارزریران یا منبع شاهنامه دقیقی بلخی افغانستان در پرتو تاریخ ادبیات علی احمد کهزاد
ایدوستان برا خدا یاد ما کنید دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
ایران پنجاه هزار لغت برایما صادر میکند گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
ایرنا ناویجه ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
این عکس شوخ و شنگ وقشنگ از نگار ماست دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
اینو جوان بنامز خماریت را دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بار غم دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
Total articles: 586