نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

آثار هرات


مضمون مجموعه دسته بندی
- امیر خلیل هراتی آثار هرات مردم
- بنایی هراتی نقل از خط و خطاطان آثار هرات مردم
- دوست محمد هراتی نقل از خط و خطاطان آثار هرات مردم
- میر علی هروی نقل از خط و خطاطان آثار هرات مردم
- عبدالقادر هراتی نقل از خط و خطاطان آثار هرات مردم
- فایض هراتی نقل از خط و خطاطان آثار هرات مردم
- مجنون هراتی نقل از خط و خطاطان آثار هرات مردم
- محب علی هراتی نقل از خط و خطاطان آثار هرات مردم
- میرزا شفیعای هراتی نقل از خط و خطاطان آثار هرات مردم
- تمت الكتـاب به عون الملک الوهاب آثار هرات مآخذ و منابع
- بسم الله الرحمن الرحيم آثار هرات پیشنوشتار
- رضای برنا بادی اول الف آثار هرات مردم
- آقای حاجی اسمعیل سیاه اول الف آثار هرات مردم
- احراری اول الف آثار هرات مردم
- خواجه عبدالمجید بیخود دوم ب آثار هرات مردم
- بیدار بیت الامانی دوم ب آثار هرات مردم
- پریشان سوم پ آثار هرات مردم
- تسلیم چهارم ت آثار هرات مردم
- ملا تاج محمد آخند چهارم ت آثار هرات مردم
- جلالی و سیه موی پنجم ج آثار هرات مردم
Total articles: 187