نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

آثار هرات


مضمون مجموعه دسته بندی
- حالات عمومی چهارم آثار هرات جغرافیه
- حبیب پنجم ح آثار هرات مردم
- حرف الف آثار هرات ادبیات
- حسن (یا هراتی شیرین سخن) پنجم ح آثار هرات مردم
- حسن شاه شاعر آثار هرات مردم
- حیدر کلچه آثار هرات مردم
- حیران پنجم ح آثار هرات مردم
- حيدر مجذوب آثار هرات مردم
- خاتمه آثار هرات مآخذ و منابع
- خالدی آثار هرات مردم
- خاوند شاه آثار هرات مردم
- خایف ششم خ آثار هرات مردم
- خطیب ششم خ آثار هرات مردم
- خطیب فوشنجی آثار هرات مردم
- خلقی آثار هرات مردم
- خواجه آصفی آثار هرات مردم
- خواجه عبدالمجید بیخود دوم ب آثار هرات مردم
- خواجه قوام جامی شانزدهم ق آثار هرات مردم
- خواجه میرک نقاش آثار هرات مردم
- درویش محمد اوبهى هفتم د آثار هرات مردم
Total articles: 187