138

حیدر کلچه

از کتاب: آثار هرات

به قول صاحب آتشکده از شعرای هرات است. در اول حال کلچه می پخته و در آخر عمر شعر میگفته: دیوان بزرگی دارد و در سنه....... از این عالم گذشته است این چند شعری را که آتشکده از ایشان نقل نموده در اینجا قید میگردد. واقعاً طبع روان و سوزانی داشته.

گر میسر نشود بوسه زدن پایش را 

هر کجا پای نهد بوسه زنم جایش را


شبی که وصل تو را در خیال میگذرانم

 چنان خوشم که مگر در وصال میگذرانم


پس از این به هر سر ره من و عرض بینوایی 

که کنم دعا به جانت به بهانه گدایی


تو آن نه ای که مرا بینی و جفا نکنی

 من آن نیم که تو را بینم وفا نکنم