138

حيدر مجذوب

از کتاب: آثار هرات

از هرات است در جوانی علوم رسمی تکمیل نمود و در پیری به جذب و جنون میل فرمود طبع با سوز آمیخته داشته وعمر خود را در هرات صرف نموده به دروازه خوش دفن گردیده است از تذکره امیرعلی شیر دانسته می شود که بین اواخر صد هشتم و اوایل صد نهم زندگی نموده.

این مطلع از اوست:


لب و دندان آن مه با چه ماند

چو قند با برنج دانه دانه