نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

آثار هرات


مضمون مجموعه دسته بندی
- اسفزار چهارم آثار هرات جغرافیه
- علاقه داری انار دره چهارم آثار هرات جغرافیه
- علاقه داری کروچه چهارم آثار هرات جغرافیه
- کشک چهارم آثار هرات جغرافیه
- علاقه گلران چهارم آثار هرات جغرافیه
- تشکر و خاتمه آثار هرات مآخذ و منابع
- تاریخ ادبی یا عالم شعر و شاعری آثار هرات ادبیات
- حرف الف آثار هرات ادبیات
- (نثر) الهی نامه مطبوع دانش آثار هرات ادبیات
- ابوبکر ارزقى آثار هرات مردم
- امامی هروی آثار هرات مردم
- امامی هروی آثار هرات مردم
- خواجه آصفی آثار هرات مردم
- ارغون آثار هرات مردم
- احمد مجلد آثار هرات مردم
- اسمی آثار هرات مردم
- بنایی آثار هرات مردم
- مولانا بیانی آثار هرات مردم
- برهان الدین عطاءالله آثار هرات مردم
- جبلی آثار هرات مردم
Total articles: 187