نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

ماتمسرا


مضمون مجموعه دسته بندی
- آفتاب ماتمسرا شعر
- از مجسمه آزادی ماتمسرا شعر
- برگریزان ماتمسرا شعر
- به پیشگاه وطن ماتمسرا شعر
- به شاعر جوان وطن رشاد ولی ماتمسرا شعر
- بهار خون ماتمسرا شعر
- پیام به ضیاء الحق ماتمسرا شعر
- پیام به ملت ایران ماتمسرا شعر
- پیام به ملل متحد ماتمسرا شعر
- تابوت آتشین ماتمسرا شعر
- خزان خون ماتمسرا شعر
- دود پیچان ماتمسرا شعر
- روز امتحان ماتمسرا شعر
- سالگرد مهاجرت وطن ماتمسرا شعر
- سالگرد مهاجرت وطن (جواب) ماتمسرا شعر
- سوختم ماتمسرا شعر
- عیدی به هموطنان ماتمسرا شعر
- کبوتر مجروح ماتمسرا شعر
- گروگان خورشید, فارسی خالص ماتمسرا شعر
- گریه بر قندهار و خرقه مبارک ماتمسرا شعر
Total articles: 30