مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- بگـذار بگـریـم مــن و بگـذار بگـریـم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- بچه ماشی ماشی آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- ماه من امشب کجا پنهان شدی سید عمر راگ هزره موسیقی
- اگر شام تاری به پیشم بیایی جاوید شریف راگ هزره موسیقی
- باربار قربان سرت میگردم سیما ترانه راگ هزره موسیقی
- گلالی زارزار یخ شماله لگیژی استاد صابر راگ هزره موسیقی
- ناز پرور مهر گستر مادر من اسد سیفی راگ هزره موسیقی
- نازی همدم من فرهاد شمس راگ هزره موسیقی
- نمیدانم به روی کی بخندم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- رهان مرا احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- گل سبو بدوش آمد احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- تومیروی و غمت عاشقانه میماند ناشناس راگ هزره موسیقی
- نمیدانم دلم دیوانهء کیست نمیدانم سیما ترانه راگ هزره موسیقی
- دختر افغان زمین یگانه و نازنین آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- ناز پرور مهر گستر مادر من استاد نینواز راگ هزره موسیقی
- ای پری چهره مژگان سیاه مهرانگیز راگ هزره موسیقی
- شنيدم از اينجا سفر می کنی سید عمر راگ هزره موسیقی
- قشنگ و د لر با یی ظاهر هویدا راگ هزره موسیقی
- طبیب دل من شنیدم که تو استاد سرآهنگ راگ هزره موسیقی
- ای شوخ سرزلف ترا تاب کی داده بازگل بدخشي راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540