42

ناز پرور مهر گستر مادر من

از کتاب: راگ هزره ، فصل اسد سیفی ، بخش ،
اسد سیفی

ناز پرور مهر گستر مادر من
سر من فدای خاک پایت
ناز پرور مهر گستر مادر من
سر من فدای آن مهر وفایت
عشق در دل شور در سرگوهر من
دل من فدای خاک کف پایت

بیا مادر که از غم زار گشتم
زتنهایی کنون بیمار گشتم
نتنها دوشمنان خونم برزند
که پیش دوستان هم خوار گشتم
لالو گفته به بالینم نشته
چونالیدم زدرد من نخفته
زخون دل مرا سیراب کرده
چوخندیدم مثال گل شگفته