42

ناز پرور مهر گستر مادر من

از کتاب: راگ هزره ، فصل استاد نینواز ، بخش ،
استاد نینواز

ناز پرور مهر گستر مادر من
سر من فدای خاک پایت
ناز پرور مهر گستر مادر من
سر من فدای آن مهر وفایت
عشق در دل شور در سرگوهر من
دل من فدای خاک کف پایت

لولو گفته به بالینم نشته
چونالیدم زدرد من نخفته
زخون دل مرا سیراب کرده
چوخندیدم مثال گل شگفته

ناز پرور مهر گستر مادر من
سر من فدای آن مهر وفایت
عشق در دل شور در سرگوهر من
دل من فدای خاک کف پایت