42

نمیدانم دلم دیوانهء کیست نمیدانم

از کتاب: راگ هزره ، فصل سیما ترانه ، بخش ،
سیما ترانه

نمیدانم دلم دیوانهء کیست نمیدانم
کجا میگردد او در خانهء کیست نمیدانم
چراغ گم کرده به خانهء کیست نمیدانم
نمیدانم دلم دیوانهء کیست نمیدانم