42

قشنگ و د لر با یی

از کتاب: راگ هزره ، فصل ظاهر هویدا ، بخش ،
ظاهر هویدا

قشنگ و د لر با یی
از ما چرا جدایی
میان عاشقانت
منم ترا فدایی

او لیلا او لیلا
داری دو چشم شهلا
نی سلام نی کلام گفته کجا میری
از دیده ای ما میروی
او لیلا او لیلا
داری دو چشم شهلا

رفته دلم زدستت
مست دوچشم مستت
عاشق رو ماهت
استم و می پرستم