42

نازی همدم من

از کتاب: راگ هزره ، فصل فرهاد شمس ، بخش ،
فرهاد شمس

نازی بیا دردت بجانم نازی هم دم من
تو در خانه مه پشت در بمانم
نازی هم دم من ...
نازي به نازت در بمانم نازي همدم من
تودر خانه من پشت در بمانم
نازي همدم من
نازی جان همدم من دلبرمن
الهی سيه بپوشی از غم من
سر دريای کابل جوره ماهي
مرا کشته غم روز جدايي
هران کس که جدايی را بنا کرد
بسوزد مثل ماهی در کرايی
نازی جان همدم من دلبرمن
الهی سيه بپوشی از غم من
نازی جان همدم من دلبرمن

Intro:{||: Gm | Gm | Gm | Gm :||} Rep. 4 times
|: Gm | Cm | Cm | Bb | Bb | Ab | Ab | Gm :|| Gm | Gm
||: Cm | Cm | Cm | Cm | Ab | Ab |Bb|Bb|Ab|Ab|Gm|Gm:||
Nazi Jaan… ||: Cm | Cm | Cm | Cm | Ab
| Bb | Bb | Ab | Ab | Gm :|| Gm | Gm
Bridge: ||: Gm | Cm | Cm | Bb | Bb | Ab | Ab | Gm :||
||: Cm | Bb | Ab | Gm :|| Gm | Gm |