42

باربار قربان سرت میگردم

از کتاب: راگ هزره ، فصل سیما ترانه ، بخش ،
سیما ترانه

باربار قربان سرت میگردم
بار بار بدور برت میگردم
اگر بخواهی دلبر جان
نوکر درت میگردم

نگاهت قصه های تازه دارد