42

ماه من امشب کجا پنهان شدی

از کتاب: راگ هزره ، فصل سید عمر ، بخش ،
سید عمر

ماه من امشب کجا پنهان شدی

جان من امشب بلای جان شدی ماه من

داد دردستت کــسی آئـینه را،کسی آئـینه را

دیده برخود دوختی حیران شدی

جان من امشب بلای جان شدی ماه من

ماه من امشب چرا پنهان شدی

جان من امشب بلای جان شدی ماه من

دیده بنهادی که خوابم میبرد،خوابم میبرد

فتنه خوابیدۀ دوران شدی

جان من امشب بلای جان شدی ماه من

ماه من امشب کجا پنهان شدی

جان من امشب بلای جان شدی ماه من