42

ای پری چهره مژگان سیاه

از کتاب: راگ هزره ، فصل مهرانگیز ، بخش ،
مهرانگیز

ای پری چهره مژگان سیاه
عشوه کم کن خدا را بترس
گردش چشم مست تو باز
آتشم زد به دادم برس
میبری دل ما را می بری کجا بازا میبری کجا بازا
من هلاک چشمت بیا که بی تو قرار آرام ندارم
تو عجب بلایی دلربا دلربایی

سروپایت طلا باشد گل من
وجودت بی بلا باشد گل من
.به غیرمن اگریاری بگیری
الهی بی وفاباشد گل من
ای پری چهره مژگان سیاه
عشوه کم کن خدا را بترس
گردش چشم مست تو باز
آتشم زد به دادم برس
میبری دل ما را می بری کجا بازا میبری کجا بازا
من هلاک چشمت بیا که بی تو قرار آرام ندارم
تو عجب بلایی دلربا دلربایی

دو لب های گلابی داری ای گل
بتن رخت عنابی داری ای گل
الهـــــــی داغ تـــــــــو مادر نبیند
عجب چشمان آبــی داری ای گل
ای پری چهره مژگان سیاه
عشوه کم کن خدا را بترس
گردش چشم مست تو باز
آتشم زد به دادم برس
میبری دل ما را می بری کجا بازا میبری کجا بازا
من هلاک چشمت بیا که بی تو قرار آرام ندارم
تو عجب بلایی دلربا دلربایی
تو عجب بلایی دلربا دلربایی