42

بچه ماشی ماشی

از کتاب: راگ هزره ، فصل آریانا سعید ، بخش ،
آریانا سعید

بچه ماشی ماشی شانه مویم باشی
بچه ماشی ماشی
بچه امشب پیش ما فردا کجا می یاشی
بچه ماشی ماشی