مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- یادم نکردی حیدر سلیم راگ هزره موسیقی
- یار از دل من خبر ندارد احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- یار با ما بی‌وفایی می‌کند استاد سمیع جان سراج راگ هزره موسیقی
- یار بامیانی آریانا سعید راگ هزره موسیقی
- یار بی وفا بمیرد گلرو راگ هزره موسیقی
- یار بی وفا بمیره طاهر شوقی راگ هزره موسیقی
- یار دمی بشنو این ناله و افغان من استاد شیدا راگ هزره موسیقی
- یار سبزینهء من، به چی کار آمده ای غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- یار من بیا بیا راحیل یوسفزی راگ هزره موسیقی
- یار من دلدار من ولی حجازی راگ هزره موسیقی
- یار ولی شوی لما زینی جدا راحیل یوسفزی راگ هزره موسیقی
- یار یاران است شکر فرهاد دریا راگ هزره موسیقی
- یارک بی وفایم ولی حجازی راگ هزره موسیقی
- یارک قالین بافم آرزو نیکبین راگ هزره موسیقی
- یارم چو قدح به دست گیرد احمد ولی راگ هزره موسیقی
- یارم چو قدح به دست گیرد احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- یارمی سنګر په سنګار کړی دی نن عبیدالله کندهاری راگ هزره موسیقی
- یاره ستا په اننگو که طاهر شباب راگ هزره موسیقی
- یاره ستا په اننگو که نازیه اقبال راگ هزره موسیقی
- یاری اندر کـس نـمی‌بینیم یاران را چـه شد هنرمند نابیدا راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540