42

یار دمی بشنو این ناله و افغان من

از کتاب: راگ هزره ، فصل استاد شیدا ، بخش ،
استاد شیدا

یار دمی بشنو این ناله و افغان من
رحم بحالم کن ای سرو خرامان من
لاله و گل در چمن
ای بت نازک بدن ای بت نازک بدن
بیرخ زیبایت شد خار دوچشمان من
یار دمی بشنو این ناله و افغان من
رحم بحالم کن ای سرو خرامان من
ای بت گلگون قباع دلبرک بیوفا دلبرک بیوفا
بین زدست من شد پاره گریبان ما
یار دمی بشنو این ناله و افغان من
رحم بحالم کن ای سرو خرامان من