42

یار یاران است شکر

از کتاب: راگ هزره ، فصل فرهاد دریا ، بخش ،
فرهاد دریا

یار یاران است شکر
دخت افغان است شکر
چشمها روشن میکند
آب پغمان است شکر

آی شکر وی شکر
دل به دامان گل به سر
کاشکی تا سحر ما و تو بربه بر

شاهی دختران کیست؟ شکر
لنگری جهان کیست؟ شکر
در دوکان عشق عشاق یار بسیار
سارا این دوکان کیست؟ شکر

شکر رخ ماه داره
سینه از غمش آه داره
دیده بر رخش ماند حیران
کی زبان واه واه داره