42

یار ولی شوی لما زینی جدا

راگ هزره راحیل یوسفزی ، ،
راحیل یوسفزی

یار ولی شوی لما زینی جدا

زه دغم په اوره سوزوم ته می گوری

ای افسوس زما وفا دستا جفا