42

یادم نکردی

از کتاب: راگ هزره ، فصل حیدر سلیم ، بخش ،
حیدر سلیم

یادم نکردی
چرا یادم نکردی
ای مونس دل با نامه تو
شادم نکردی
یادم نکردی
چرا یادم نکردی
یادم نکردی
چرا یادم نکردی
ای مونس دل با نامه تو
شادم نکردی
یادم نکردی ...

بی تو اسیر دردم
ای عشق و ای‌ امید من‌

بی تو اسیر دردم
ای عشق و ای‌ امید من‌
نیستی خبر از حالم
تو ای گل سفید من
نیستی خبر از حالم
تو ای گل سفید من
خورشید تابان شمح فروزان
یادم نکردی..
یادم نکردی
چرا یادم نکردی
یادم نکردی
چرا یادم نکردی
ای مونس دل با نامه تو
شادم نکردی
یادم نکردی..

در هجر رویت جانا
دلم لانه ی غم گشته است
در هجر رویت جانا
دلم لانه ی غم گشته است
بیتو نمیدانی که
تنهایی تنها گشته است

بیتو نمیدانی که
تنهایی تنها گشته است
غمگین و زارم دل بی قرارم
یادم نکردی...
یادم نکردی
چرا یادم نکردی
یادم نکردی
چرا یادم نکردی
ای مونس دل با نامه تو
شادم نکردی
یادم نکردی
چرا یادم نکردی
یادم نکردی
چرا نکردی...