42

یار من دلدار من

از کتاب: راگ هزره ، فصل ولی حجازی ، بخش ،
ولی حجازی

یار من دلدار من
شاخه وفادار من
نازنین گلروی من
نازنین گلروی من
شاخک خوشبوی من
شاخک خوشبوی من
نازنین مه جبین
کمکی نزدیک بشی

به دیدار تو ظالم
به دیدار تو ظالم
عاشق شدم باز ببین
عاشق شدم باز ببین
برایت می نوازم
قطعه غنیست آوازم
عاشق هستم چه سازم
عاشق هستم چه سازم
ای یار دلنوازم

نازنینم ما به ناز تو جوانی داده یم
حال که از دست غمت افتاده ام از پا چرا
دیگر از این با جوانان نازک کن با ما چرا
کاکلک های زری
رخسار داری چون پری
با این ناز نگاهت
با این ناز نگاهت
دل مرا می بری
دل مرا می بری