42

یار بامیانی

از کتاب: راگ هزره ، فصل آریانا سعید ، بخش ،
آریانا سعید

اگر از عاشق و جدا شوی تو
خدا خود بگم که خوب رسوا شوی تو
الهی یک گپ اگر دروغ بگویی
گرفتار شب سرما شوی تو

الیجو، الیجو، الیحی یار چی زیبایی تاج سر مایی
الیجو، الیجو کجا رفتی که باز آیی تاج سر مایی

دل مه تنگه گل و گلزار نمورو
ده سیل شهر و ده بازار نمورو
بیا کت راه خموره جوره جوره
مه که یار مه نیه بی یار نموروم

الیجو، الیجو، الیحی یار چی زیبایی تاج سر مایی
الیجو، الیجو کجا رفتی که باز آییتاج سر مایی

دو گل دارم نگاه کو دم گل مه
مه که رفتم دعا کو دم گل مه
مه که رفتم بیایم یا نیایم
به دل صبری خدا کو دم گل مه

الیجو، الیجو، الیحی یار چی زیبایی تاج سر مایی
الیجو، الیجو کجا رفتی که باز آییتاج سر مایی
الیجو، الیجو کجا رفتی که باز آیی
تاج سر مایی. تاج سر مایی. تاج سر مایی