42

یارک قالین بافم

از کتاب: راگ هزره ، فصل آرزو نیکبین ، بخش ،
آرزو نیکبین

هی یارک قالین بافم هی بسیار پر کمال است
بچهء افغان زمین هی زیبا و خوش جمال است
یارک قالین بافم هی بسیار پر کمال است
بچهء افغان زمین هی زیبا و خوش جمال است
دانه دانه میبافه میده میده میبافه
هی دانه دانه میبافه میده میده میبافه
در وفا و در محبت یکه و بی مثال است
در وفا و در محبت یکه و بی مثال است

هی چشم خماره نازم هی دل را برایش بازم
ز تار زلف برایش تار دو تاره سازم
چشم خماره نازم هی دل را برایش بازم
ز تار زلف برایش تار دو تاره سازم
دانه دانه میبافه میده میده میبافه
هی دانه دانه میبافه میده میده میبافه
در وفا و در محبت یکه و بی مثال است
در وفا و در محبت یکه و بی مثال است

کاکه و زیبای من هی بچهء هم وطن
نام نیکویت شده نمود شعر و سخن
کاکه و زیبای من هی بچهء هم وطن
نام نیکویت شده نمود شعر و سخن
میده میده میبافه دانه دانه میبافه
میده میده میبافه دانه دانه میبافه
در وفا و در محبت یکه و بی مثال است
در وفا و در محبت یکه و بی مثال است
یارک قالین بافم هی بسیار پر کمال است
بچهء افغان زمین هی زیبا و خوش جمال است