42

یارک بی وفایم

از کتاب: راگ هزره ، فصل ولی حجازی ، بخش ،
ولی حجازی

یارک بی وفایم
مکن ز خود جدایم
ببین به این نگاهم
دلت نمی سوزد برایم

بیا که باهم باشیم
یه جسم و یک تن باشیم
عشق ما زنده ماند
اگر زنده باشیم نباشیم

زنده باشیم نباشیم
ببین که این چنینم
نگار نازنینم
از ته دل بخوانم

شعر از ترین زبانم
در زندگی خود شکار
باز عشق و عاشقی کار
در این دلهای تاریک

زره روشنی کار
زره روشنی کار
یارک بی وفایم
مکن ز خود جدایم
ببین به این نگاهم
دلت نمی سوزد برایم

بیا بیا عزیزم
عزیزترین عزیزم
ز هجر روی ماهت
همیشه اشک ریزم

در زندگی خود شکار
باز عشق و عاشقی کار
در این دلهای تاریک
زره روشنی کا