42

یار از دل من خبر ندارد

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ظاهر ، بخش ،

یار از دل من خبر نــــدارد یا آهی دلم اثر نـــــــدارد
یا موسم صبرمن خزان شد یا نخل امید بر نــــــدارد
یا چشم تو با دلم رفیق است یا شیر سیه خطـر ندارد
یا تیر تو بگذرد نهــــــــانی یا سینه دل ســـــپر ندارد
بی عشق جهان هنــر ندارد یا دل هنر دیگر نــــــدارد