42

یارمی سنګر په سنګار کړی دی نن

راگ هزره عبیدالله کندهاری ، ،
عبیدالله کندهاری

یارمی سنګر په سنګار کړی دی نن
وه کم ګلزار ګلزار ته تللی دی نن