42

یار بی وفا بمیرد

از کتاب: راگ هزره ، فصل گلرو ، بخش ،
گلرو

یار بی وفا بمیرد
درد بی دوا بکیرد
در دیار اشنایی دل بیکناه اسیره
یار من وفا ندارد
عشق من هوا ندارد
پرده های ساز این دل
ای خدا صدا ندارد

تو چرا وفا نداری
ترس از خدا نداری
در دیار عشق پرستان
تو چرا حیا نداری