42

یار من بیا بیا

از کتاب: راگ هزره ، فصل راحیل یوسفزی ، بخش ،
راحیل یوسفزی

یار من بیا بیا یار من بیا بیا

به لبم رسیده جانم تو بیا که زنده مانم
پس از آن که من نمانم به چه کار خواهی آمد

همه آهوان صحرا سر خود نهاده در کف
به امید انکه روزی به شکار خواهی آمد